Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście
 
Hufiec ZHP Kraków-Śródmieście

Deklaracja dostępności

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Kraków- Śródmieście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z  ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja, dokąd kierują.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki.
 • Niektóre obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Pliki PDF, DOC itp. – administrator strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Filmy nie posiadają napisów.
 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-06-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

· Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Berenika Błaszak.

· E-mail: berenika.blaszak@zhp.net.pl

· Telefon: 530965925

Każdy ma prawo:

· zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

· dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

· wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

· wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

· Organ nadzorujący: ZHP Chorągiew Krakowska

· Adres: Kraków ul. Karmelicka 31 31-131 Kraków

· E-mail: sekretariat@krakowska.zhp.pl

· Telefon: 126333357 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie

Lokal ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufca Kraków – Śródmieście znajduje się na terenie Krakowskiego Starego Miasta. Budynek, w którym usytuowany jest lokal znajduje się w pobliżu przystanku tramwajowego, w pobliżu znajdują się również miejsca parkingowe w tym dla osób z niepełnosprawnością. Droga z miejsca parkingowego oraz przystanku do budynku jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy. Dostęp do budynku możliwy jest bez pokonywania schodów/pochylni.

Wejście do lokalu

Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla osób niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a w windach i przy wejściach do pomieszczeń i toalet. Do budynku można wejść z psem asystującym. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Drzwi do lokalu są zabezpieczone domofonem. Domofon znajduje się na wysokości około 160 centymetrów od ziemi. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy. Klatka schodowa znajduje 8 metrów po lewej stronie od bramy wejściowej. Drzwi do lokalu znajdują się na pierwszym piętrze po lewej stronie. Przy wejściu do lokalu znajduje się 5 centymetrowy próg.

Wnętrze lokalu

Osoby z niepełnosprawnością mogą swobodnie poruszać się po całym lokalu z wyjątkiem dostępności WC. Wewnątrz lokalu nie ma schodów. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostęp alternatywny

Ze względów technicznych oraz prawnych podmiot nie może zapewnić dostępności. Dlatego istnieje możliwość dostępu alternatywnego dla osób, które nie są w stanie pokonać schodów. Na wniosek zainteresowanej osoby przedstawiciel ZHP zapewni możliwość załatwienia wszystkich spraw na parterze schodząc do osoby zainteresowanej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Hufiec korzysta z poczty elektronicznej.

Hufiec zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z hufcem w formie określonej w tym wniosku.

Możliwe zapewnienie dostępu alternatywnego na wniosek.

Hufiec nie udostępnia aplikacji mobilnej.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.